இளைஞர்கள்

“ஒளியை அணையாமல் காத்துக்கொள்”

நற்செய்தியின் மதிப்பீடுகளை வாழ்வாக்க முயற்சிக்கும் திருக்குடும்பத் தம்பதியினரான பேராசிரியர்கள் பிலிப் மற்றும் இம்மாக்குலேட், தங்களுக்கே உரித்தான முறையில் திருவிவிலிய மேற்கோள்களையும் திரு அவையின் போதனைகளையும் நல்லொழுக்க மதிப்பீடுகளையும் Read More

ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே!

உயிர்ப்பின் காலம் என்பது, நம்பிக்கையின் காலம். பாஸ்கா காலம் நமது வெற்றியின் காலம். மீட்பர் இயேசு சாவின்மேல் வெற்றிகொண்ட காலம் அதுதான். தனது உயிர்ப்பினால், பாவத்தின் கொடுக்கை Read More