ஞாயிறு தோழன்

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா விப 34:4-6, 8-9, 2கொரி13:11-13, யோவா 3:16-18

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் மூவொரு கடவுளின் பெருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். கடவுள் ஒருவரே. அவர் தந்தை, மகன், தூயஆவியார் என மூன்று ஆட்களாய் மீட்புத் திட்டத்தில் செயல்பட்டு Read More

தூய ஆவியார் பெருவிழா (பெந்தகோஸ்து ஞாயிறு) திப 2:1-11, 1 கொரி 12:3-7,12-13. யோவா 20:19-23

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பெந்தகோஸ்து பெருவிழாவினை கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். இன்று, நமது தாயாம் திருஅவையானது தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றது. ஆண்டவர் இயேசு, தான் சீடர்களுக்கு வாக்களித்தது Read More

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழா திப 1:1-11. எபே 1:17-23. மத் 28:16-20.

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விண்ணேற்றப் பெருவிழாவினை கொண்டாடி மகிழ்கிறோம். தனது பணியை துவங்குவதற்கு முன்பாக, 40 நாட்கள் பாலைவனத்திலே தவத்திலும், செபத்திலும் ஈடுபட்ட Read More

உயிர்ப்புக் காலம் 6 ஆம் ஞாயிறு திப 8:5-8,14-17, 1 பேது 3:15-18, யோவா 14:15-21

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பாஸ்கா காலத்தின் ஆறாவது ஞாயிறின் திருவழிபாட்டுக் கொண்டாட்டத்தை சிறப்பிக்கின்றோம். தூய ஆவியாம் துணையாளரை உங்களுக்குத் தருமாறு நான் தந்தையிடம் கேட்பேன். ஆகவே, கவலை Read More

உயிர்ப்புக் காலம் 5 ஆம் ஞாயிறு திபணி 6:1-7, 1பேது 2:4-9, யோவா 14:1-12

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பாஸ்கா காலத்தின் 5 ஆம் ஞாயிறின் திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, தந்தையை எங்களுக்கு காட்டும் என்று கேட்ட சீடர்களுக்கு, என்னைக் காணும் போது Read More

உயிர்ப்புக் காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு திப2:14, 36-41, 1பேது 2:20-25, யோவா 10:1-10

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறின் திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். இஞ்ஞாயிறை நல்லாயன் ஞாயிறாகவும், இறையழைத்தலுக்கான ஞாயிறாகவும் கொண்டாட, நம்முடைய தாயாம் திரு அவையானது நமக்கு Read More

பாஸ்கா காலம் 3 ஆம் ஞாயிறு திபணி 2:14, 22-33, 1பேது 1:17-21, லூக் 24:13-35

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பாஸ்கா காலத்தின் 3 ஆவது ஞாயிறு திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். தனது பாடுகள், இறப்பு, உயிர்ப்புக்கு பிறகும், சீடர்களின் நம்பிக்கையற்ற நிலையைக் கண்ட ஆண்டவர் Read More

பாஸ்கா காலம் 2 ஆம் ஞாயிறு - இறைஇரக்கத்தின் ஞாயிறு திப 2:42-47 1 பேது 1:3-9 யோவா 20:19-31

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பாஸ்கா காலத்தின் இரண்டாவது ஞாயிறு திருவழிபாட்டைக் கொண்டாடுகிறோம். உயிர்ப்பு ஞாயிறுக்கு அடுத்து வரும் ஞாயிறை இறைஇரக்கத்தின் ஞாயிறாக கொண்டாட, தாயாம் திரு அவை Read More

ஆண்டவரின் பாஸ்கா - நள்ளிரவு மற்றும் உயிர்ப்பு நாள் (காலைத் திருப்பலி) திபணி 10:34, 37-43, கொலே 3:1-4, யோவா 20:1-9

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம், நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்புப் பெருவிழாவினை கொண்டாடி மகிழ்கிறோம். ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு செய்தி முதன்முதலாக மகதலா மரியாவிற்கு வழங்கப்பட்டது. Read More