ஞாயிறு தோழன்

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 19 ஆம் ஞாயிறு சாஞா 18:6-9, எபி 11:1-2, 8-12, லூக் 12:32-48

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 19 ஆம் ஞாயிறு வழிபாட்டினை சிறப்பிக்கின்றோம். மிகுதியாக கொடுக்கப்பட்டவரிடம் மிகுதியாகவே எதிர்பார்க்கப்படும் என்று, நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நற்செய்தியில் நமக்கு Read More