ஞாயிறு தோழன்

திருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறு எசா 2:1-5, உரோ 13:11-14, மத் 24:37-44

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் திருவழிபாட்டின் புதிய காலத்தை துவங்குகிறோம். இதுவரை பொதுக்காலத்தை கொண்டாடிய நாம், இன்றிலிருந்து திருவருகைக் காலத்தை கொண்டாட போகிறோம். திருவருகைக் காலத்தின் இம்முதல் ஞாயிறு Read More

கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா 2சாமு 5:1-3, கொலோ 1:12-20, லூக்கா 23:35-43

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாவினைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு ஒருவரே அரசர்களுக்கெல்லாம் பேரரசர் என்ற நம்பிக்கையை இப்பெருவிழாவானது நிலை நாட்டுகிறது. பொதுவாக, திருவருகைக் Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறு மலா 4:1-2, 2 தெச 3:7-12, லூக் 21:5-19

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 33 ஆவது ஞாயிறு திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். எருசலேம் ஆலயத்தை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருந்த, யூத மக்களை பார்த்து ஆண்டவர் இயேசு, Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு 2 மக் 7:1-2, 9-14, 2 தெச 2:16-3:5, லூக் 20:27-38

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 32 ஆவது ஞாயிறு திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். இன்றைய நற்செய்தியில் உயிர்த்தெழுதலை மறுக்கும் சதுசேயர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் உயிர்த்தெழுதலை பற்றி வினாக்களை எழுப்புகிறார்கள். Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 31ஆம் ஞாயிறு சாஞா 11:22-12:2, 2தெச 1:11-2:2, லூக் 19:1-10

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுகாலத்தின் 31 ஆவது ஞாயிறு திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் சக்கேயுவின் மனமாற்றத்தை பற்றி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ‘சக்கேயு’ என்ற பெயருக்கு Read More

உலக மறைத்தூதுப் பணி ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ஆம் ஞாயிறு - அக்டோபர் 23, 2022 சீஞா 35:12-14,16-18, 2 திமொ 4:6-8,16-18, லூக்18:9-14

திருப்பலி முன்னுரை

பொதுக்காலத்தின் 30 ஆம் ஞாயிறான இன்று, ‘நீங்கள் எனக்குச் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள்’ (திப 1:8) என்ற கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு உலக மறைத்தூதுப் Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ஆம் ஞாயிறு விப 17:8-13, 2 திமொ 3:14-4:2, லூக் 18:1-8

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுக்காலத்தின் 29 ஆம் ஞாயிறு திருவழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாம் எவ்வாறு மனம் தளராமல் இறைவனிடம் செபிக்க வேண்டும் என்பதை, Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறு அப 1:2-3, 2:2-4, 2 திமொ 1:6-8, 13-14, லூக் 17:5-10

எங்கள் நம்பிக்கையை மிகுதியாக்கும் என்று ஆண்டவர் இயேசுவிடம் கேட்ட திருத்தூதர்களுக்கு கடுகளவு நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த காட்டு அத்தி மரத்தை நோக்கி,‘ நீ வேரோடு Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறு ஆமோ 6:1, 4-7, 1 திமொ 6:11-16, லூக் 16:19-31

திருப்பலி முன்னுரை

இன்று நாம் பொதுகாலத்தின் 26 ஆவது ஞாயிறு வழிபாட்டினை சிறப்பிக்கின்றோம். இறைவன் நம்மை நிறைவளங்களோடு ஆசீர்வதித்திருப்பது, நாமும் நம் குடும்பமும் மட்டும் மகிழ்வோடு வாழ வேண்டும் Read More