குழந்தைகள் பகுதி

VBS SONG - SING AND DANCE

வாருங்கள் வாருங்கள் குழந்தைகளே வாருங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் யேசுவையே பாருங்கள் கேளுங்கள் கேளுங்கள் நல்ல கதை கேளுங்கள் யேசு தரும் அன்புச் செய்தி இன்று கேளுங்கள்

கேளுங்கள் தருவேனென்று சொன்னது நீர்தானே - Read More

ONLINE VBS - GROUP 1 - DAY 1: ஆதாம் - ஏவாள்

Let the Parent take the Bible and read with the Children the Biblical Passage.

விவிலியப் பகுதியை குழந்தைகளுடன் இணைந்து பெற்றோரும் வாசித்து உதவுங்கள்.

Let Read More

இல்லங்களில் VBS 2020

சென்னை-மயிலை உயர்மறைமாவட்ட விவிலிய பணிக்குழு/ ‘நம் வாழ்வு’ வார இதழுடன் இணைந்து.  whatsapp வழியாக *இல்லங்களில் VBS 2020* தமிழக விவிலிய பணிக்குழுவின் பாடத் திட்டங்களின் அடிப்படையில் Read More