அன்பிய வழிகாட்டி

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 136

பாடல்: ’இறைவனின் உடலிது அவரது இரத்தமிது’ (பாடு மனமே பக்கம் 139, பாடல் எண் 207) தொடக்க வேண்டல்: எல்லா நலன்களுக்கும் ஊற்றான இனிய தந்தையே உம்மைப் போற்றுகின்றோம். தன்னையே Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 134

பாடல் : "நம்பிக்கைச் சின்னம் ஒளிர்கின்றது - அதை நம்பினோர் வாழ்வு மிளிர்கின்றது". தொடக்க வேண்டல்: நம்பிக்கை என்னும் சுடரை நாங்கள் நங்கூரமாகக் கொண்டு நடைபோட எங்களை அழைக்கும் Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 135

பாடல்: “தூய ஆவியே துணையாக வருவீர் இயேசுவின் சாட்சிகளாய் எம்மை மாற்றிடுவீர்” தொடக்க வேண்டல்: படைப்பில் வெளிப்பட்ட ஆவியாரை எமக்குப் பரிசாக வழங்கிய தந்தையே இறைவா உமக்கே புகழும் வணக்கமும். Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 133

மையப்பொருள்: மேலான பெயர் பாடல்:        இயேசு என்னும் நாமம் பேசுகின்றபோது என்னுள்ளம் மகிழ்வு கொண்டது தொடக்க வேண்டல்: ’இருக்கிறவராய் இருக்கும்’ வானகத் தந்தையே உம்மைப்போன்றுகின்றோம். எப்பெயருக்கும் மேலானபெயரை ஏற்றுள்ள Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 132

மையப்பொருள்: திரும்பி வருதல் பாடல்: நான் காணாமல்போன ஆடல்லவா?  தொடக்க வேண்டல்: நல்லுறவின் ஊற்றாக விளங்கும் தந்தையே இறைவா உம்மைப் புகழ்ந்து போற்றுகின்றோம். வாழ்வளிக்கும் வார்த்தையான மகன் இயேசுவே உம்மைப் Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 131

மையப் பொருள்: செவி சாய்ப்போம்! பாடல்: "சம்மதமே இறைவா, சம்மதமே தலைவா - உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்..." தொடக்க வேண்டல்: எம் கூக் குரலை என்றும் கேட்டு எம்மை வாழவைக்கும் Read More

அன்பியத் தோழன்

மையப் பொருள்: செவி சாய்ப்போம்!

பாடல்: "சம்மதமே இறைவா, சம்மதமே தலைவா - உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்..."

தொடக்க வேண்டல்: எம் கூக்குரலை என்றும் கேட்டு Read More